Doelstelling en Beleid

Doelstelling: ‘De Stichting heeft ten doel; Het in stand houden van de molen, beschermd op grond van de monumentenwet 1988 en voorts de molen in maalvaardige staat te houden.

BeleidsPlan Periode 2019-2025
1. Doelstelling
Het in stand houden van De Weerselose Molen “De Vier Winden”. We
trachten dit doel onder meer te verwezenlijken door;

 • de molen te beheren en te onderhouden.
 • Te streven om de molen in maalvaardige staat te houden door deze
  regelmatig in werking te stellen.
 • Alle andere wettige middelen zonde winstoogmerk.

2. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door;

 • Subsidies en donaties.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Verkopen uit de molenwinkel
 • Giften tijdens Rondleidingen
 • Alle andere baten

3. Beheer vermogen;

 • De penningmeester maakt ieder jaar vòòr 1 april de jaarrekening op van
  het voorgaande jaar (periode 1 januari tot en met 31 december). De
  jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een
  specificatie van de baten en lasten.
  De penningmeester zorgt ervoor, dat elk bestuurslid voor genoemde datum
  de uitgewerkte stukken ontvangt.
 • Het vermogen op een spaarrekening van de Stichting is een reserve voor
  onvoorziene onderhoudsuitgaven. Met deze tegoeden mogen geen
  risicovolle handelingen verricht worden.

4. Besteding van het vermogen;

 • De jaarlijkse inkomsten zijn voldoende om de begroting sluitend te houden.
  Voor onderhoudswerkzaamheden worden gebruik gemaakt van diverse
  subsidiekanalen en wordt door het bestuur geldinzamelingsacties
  georganiseerd.

5. Beloning.

 • De stichting heeft geen mensen in loondienst. Alle activiteiten worden,
  zoals past binnen de doelstelling, gerealiseerd door vrijwilligers.
 • De molenaars (vrijwilligers) drukken de onderhoudskosten door
  zelfwerkzaamheid.

6. Educatie.

 • De Molen heeft een educatieve functie. We nemen deel aan het
  Mopproject (milieu ontmoetings plek) Scholen krijgen gratis rondleiding in
  de molen.